Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.lama-bfc.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: spoločnosť LAMA-bfc (Lea Žáková, Wuppertálska 67, 040 23 Košice. IČO: 52836801, DIČ: 1121427351, tel: 0907 287 430, e-mail: , zapísaný v odbore živnostenského podnikania Komenského 52, 041 26 Košice.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre košický kraj, Vrátna 3, p.o. box A-35, 040 65 Košice 1, odbor výkonu dozoru.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ako aj s cenou objednaných tovarov. Objednávka sa stáva záväznou doručením Predávajúcemu.

Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Zároveň bude objednávka registrovaného kupujúceho po prihlásení dostupná v časti Môj účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky kupujúceho a to v prípade, ak peňažné prostriedky za objednávku nebudú pripísané na bankový účet predávajúceho do 5 pracovných dní (platí pre platbu bankovým prevodom vopred).

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH.  Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene ceny je povinný kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej cene kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto ceny. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek storno poplatku.

Možnosti dopravy – poštovné

Predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

slovenská pošta – 4€,

slovenská pošta – dobierka: 4,90€,

kuriér DPD – 6€,

kuriér DPD – dobierka: 6,90€

Packeta – 4€

Packeta – dobierka 4,90€

poštovné mimo SR:

doručenie do ČR – Packeta: 5€

kuriér DPD- 7€

doručenie do Rakúska – DPD kuriér: 7€

doručenie do Maďarska – DPD kuriér: 7€

doručenie do Poľska – DPD: 12€

doručenie do Nemecka – DPD kuriér: 12€

doručenie do iných krajín sveta po vzájomnej dohode, pre dopyt kontaktujte alebo telefonicky na +421907287430/+421915333809

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

platba vopred bankovým prevodom, na číslo účtu (IBAN): SK26 1111 0000 0016 0697 4007, Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., SWIFT: UNCRSKBX

Platba pri prevzatí balíka kupujúcim – dobierka (príplatok 0,90€ k poštovnému pri zasielaní slovenskou poštou a 0,90€ pri preprave kuriérom  DPD v rámci SR)

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru

Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 1-3 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní pri tovare, ktorý je dostupný skladom. O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Doba doručenia tovaru je predĺžená o ďalšie 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru Slovenskou poštou a 1 až 2 pracovné dni pri dodaní tovaru službou DPD.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte svoju dodaciu poštu ako aj nás na e-mailovej adrese: .

Pri objednaní tovaru, ktorý nie je v čase objednávky dostupný skladom sa lehota na výrobu tovaru a doručenie tovaru kupujúcemu predlžuje na 30 dní. Objednať si tovar, ktorý nie je dostupný skladom je možné po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho vrátane zvoleného poštovného, bude tovar odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídaných okolností. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Internetový obchod www.lama-bfc.sk ručí kupujúcemu za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim;

dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;

dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

Internetový obchod www.lama-bfc.sk  nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou DPD)

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;

poškodenie zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou DPD).

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe (pokladničný doklad alebo faktúra).

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu (napríklad opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku).  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Reklamácia sa nevzťahuje na zafarbenie jednotlivých častí tovaru, roztiahnutie alebo zrazenie tovaru nesprávnym postupom pri praní alebo sušením tovaru v sušičke bielizne. Toto právo si vyhradzujeme na základe toho , že pred predajom jednotlivých kusov tovaru, všetky testujeme na zafarbenie materiálu a taktiež upozorňujeme spotrebiteľa, ako tovar šetrne prať a sušiť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho písomnou formou na adresu Lea Žáková, Wuppertálska 67, 040 23, Košice alebo e-mailom na . V oboch prípadoch sa spotrebiteľ musí preukázať kópiou daňového dokladu (faktúra/pokladničný doklad).  Balíky s tovarom na výmenu alebo opravu tovaru zasielajte na adresu: Andrea Saynyková, Obišovce 54, 044 81, Obišovce. Tovar doporučujeme zasielať ako balík alebo doporučený list. Pri oprave tovaru alebo výmene tovaru má kupujúci povinnosť hradiť náklady na prepravu balíka na adresu predávajúceho. Balíky posielané na dobierku nebudeme preberať. Pri opätovnom zasielaní už opraveného tovaru alebo vymeneného tovaru hradí náklady na prepravu dodávateľ tovaru . t.j. spoločnosť Lea Žáková (LAMA-bfc). Predávajúci je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adrese a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní na účet kupujúceho.

V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7 právo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po prijatí a prekontrolovaní tovaru spolu so všetkou dokumentáciou (podľa vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru) a po uznaní práva, vrátime kupujúcemu peňažné prostriedky prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 20 pracovných dní.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Takisto kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak už daný tovar používal, pral alebo iným spôsobom znehodnotil.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na adresu Lea Žáková, Wuppertálska 67, 040 23, Košice alebo e-mailom na adresu . V oboch prípadoch musí byť súčasťou kópia daňového dokladu (faktúra/pokladničný doklad) a vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy doporučujeme zaslať ako doporučený list alebo balík na adresu: Andrea Saynyková, Obišovce 54, 044 81, Obišovce. Tovar nezasielajte na dobierku, pretože takýto balík nebudeme preberať.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, avšak ponížené o náklady na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci vráti kupujúcemu iba hodnotu tovaru. Služby za poštovné a dopravu je kupujúci povinný hradiť sám. predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, nemal by ho prať, ani ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. Ak by predávajúci zistil pri prevzatí takéhoto tovaru známky poškodenia, nosenia alebo opotrebenia vyhradzuje si právo nesúhlasiť s odstúpením od zmluvy a v takomto prípade nevráti kupujúcemu peniaze ale zašle mu späť daný tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy.

Nároky na reklamáciu kupujúcemu zanikajú:

ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;

ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;

ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;

ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom na ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 z.z. zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index-cfm alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar;

zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu;

prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

aké máte práva?

  1. a) právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

  1. b) právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

  1. c) právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

odvoláte svoj súhlas;

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

  1. d) právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

  1. a) právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

  1. b) právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

ako môžete tieto práva vykonávať?

s vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom na

prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle www.lama-bfc.sk

všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Lea Žáková LAMA-bfc, so sídlom: Wuppertálska 67, 040 23 Košice, IČO: 52836801 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len „osobné údaje“).

Detailný popis zásad ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke:

https://www.lama-bfc.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.  Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby vám mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle:

https://www.lama-bfc.sk/formular-na-zrusenie-spracovania-osobnych-udajov/

Záverečné ustanovenia

Predávajúci nie je platcom DPH.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

Faktúra (daňový doklad) k nákupu je automaticky zasielaná v elektronickej forme. V prípade záujmu spotrebiteľa je možné faktúru poslať v papierovej forme.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2020.

Žiadne produkty v košíku.